EU Projects

“Widespread Disaster Simulator – research and preparation for implementation”

The goal of the project is to create a prototype of a professional simulator, that will enable the training of rescue services in terms of dealing with psychologically difficult situations. In the project, research will be carried out aiming at developing and verification of graphic, programming and psychophysiological components allowing for possibly most faithful depiction of the reality of a crisis situation demanding a complex rescue operation.  An essential characteristic of the simulation will be a high level of a rescue operation’s realism obtained by the integration of innovative technology known from  video games. The main research goal of the project will be answering the question about the level of realism necessary to reach real psychological states of the rescuer during the training. The realization of the project will have three stages. The initial two regarding the psychological research, will be held between 1st October 2016 and 30th September 2018. The last stage, implemented from 30th September 2019, will include the final implementation of the work’s conclusions and innovative technological solutions. The project, realized by Nano Games is co-financed under the Smart Growth Operational Programme, sub-measure 1.1.1. Industrial research and development work implemented by enterprises. Project total value is 5 154 457,56 PLN, grant value is 3 565 775,11 PLN.

„Symulator katastrof zbiorowych – badania i przygotowanie do wdrożenia”

Celem realizacji projektu jest stworzenie prototypu symulatora profesjonalnego, który będzie umożliwiał szkolenia służb ratowniczych w zakresie radzenia sobie w sytuacji psychologicznie trudnej. W ramach projektu zostaną przeprowadzone prace zmierzające do opracowania i weryfikacji komponentów graficznych, programistycznych oraz psychofizjologicznych umożliwiających możliwie najwierniejsze oddanie rzeczywistości w sytuacji kryzysowej, wymagającej kompleksowego działania ratowniczego. Istotną cechą wyróżniającą symulator będzie wysoki poziom realizmu akcji ratowniczej uzyskany dzięki integracji innowacji technologicznych znanych z gier komputerowych. Głównym celem badawczym projektu będzie uzyskanie odpowiedzi na pytanie jaki poziom odwzorowania realizmu jest niezbędny aby osiągnąć rzeczywiste stany psychologiczne u ratownika w trakcie szkolenia.  Realizacja projektu będzie przebiegała w trzech etapach. Dwa pierwsze, w obszarze badań psychologicznych, będą prowadzone w okresie 01.10.2016 – 30.09.2018. Ostatni etap, realizowany do 30.09.2019 będzie uwzględniał ostateczną implementację wyników prac oraz innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Projekt, realizowany przez Nano Games będzie współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Wartość projektu wynosi 5 154 457,56 zł, wartość dofinansowania 3 565 775,11 zł.

“Business Development of Nano Games Company via Expansion to the New Connect Market”

The project, realized by Nano Games is co-financed under the Smart Growth Operational Programme, sub-measure 3.1.5. Project total value is 434 200,00 PLN, grant value is 100 000,00 PLN.

“Rozwój działalności spółki Nano Games poprzez wejście na rynek New Connect”

Projekt, realizowany przez Nano Games będzie współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.1.5. Wartość projektu wynosi 434 200,00  zł, wartość dofinansowania 100 000,00  zł.

“Bioadaptable training simulator for critical infrastructure operators  – research and preparation for implementation”

The project, realized by Nano Games is co-financed under the Smart Growth Operational Programme, sub-measure 1.1.1. Project total value is 3 03 1875,61 PLN, grant value is 2 104 492,80 PLN.

“Bioadaptowalny symulator szkoleniowy dla operatorów infrastruktury krytycznej – badania i przygotowanie do wdrożenia”

Projekt, realizowany przez Nano Games jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1. Wartość projektu wynosi 3 031 875,61  zł, wartość dofinansowania 2 104 492,80 zł.

“Growth of the Nano Games company by international promotion of B2B and B2C products”

The project, realized by Nano Games is co-financed under the Smart Growth Operational Programme, sub-measure 3.3.3. Project total value is 816 300,00 PLN, grant value is 612 225,00 PLN.

“Rozwój spółki Nano Games poprzez wsparcie promocji zagranicznej produktów B2B oraz B2C”

Projekt, realizowany przez Nano Games jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.3.3. Wartość projektu wynosi 816 300,00 zł, wartość dofinansowania 612 225,00 zł.